ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1).
Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły lub placówki
 • projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu lub punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej Zespół lub punkt przedszkolny
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
          (kserokopie ),
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  c) możliwość prowadzenia innych zadań statutowych
  d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w tym:
  - opinia właściwej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
  - opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
  - pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania

  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64 -510 Wronki

  Złożenie dokumentów:
  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, biuro 2 lub drogą pocztową.

  Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkoły lub placówki można uzyskać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych biuro 2 lub pod nr tel. 067 2540218.

  Odbiór dokumentów:
  Drogą pocztową (polecony za dowodem doręczenia) lub osobiście w biurze 2  za okazaniem dowodu tożsamości lub odpowiednim upoważnieniem.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i miejsce prowadzenia działalności.
  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

  Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

  Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeśli:

  1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,  
  2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

  Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj.:
 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia  działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

  Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Poznańskiego, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

  OPŁATY
  wolne od opłat

  Wpis do rejestru żłobków lub  klubów dziecięcych – uchwała NR IX/65/2011

  TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

  DODATKOWE INFORMACJE
  Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki uzyskują podmioty zakładające szkoły i placówki na terenie Gminy Wronki.

  PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

   Załącznik nr 1

   Wniosek o udzielenie dotacji

  Informacja o faktycznej liczbie uczniów

  Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

  Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji

  Ewidencja przedszkoli niepublicznych w Gminie Wronki

Uchwała nr XVI/165/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wronki. 


Zarządzenie nr 10/PiRL/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i postępowaniem uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.


Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.


Uchwała nr XV/159/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w gminie Wronki.


Zarządzenie nr 65/PiRL/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Uchwała nr XIV/143/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wronki


Zarządzenie nr 45/PiRL/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi.


Uchwała nr XI/108/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.


Zarządzenie nr 40/PiRL/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 31/OKZS/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi, gmina Wronki.


Uchwała nr VII/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.


Zarządzenie nr 17/OKZS/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.


Zarządzenie nr 16/OKZS/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określania terminu składania wniosków o przyjęcie w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023 do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej.


Uchwała nr VI/68/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.Uchwała nr VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych gminy Wronki w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023.Uchwała nr VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wronki.Uchwała nr VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie gminy Wronki.Uchwała nr XLIV/374/2018 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.Uchwała nr XXX/257/2017 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki.Uchwała nr XXX/259/2017 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.Uchwała nr XXX/258/2017 - w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeńUchwała nr XXVII/235/2016 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół  oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacjiUchwała Nr XXIII/205/2016 - w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacaniaUchwała Nr XIV/164/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XIII/157/2015 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę WronkiUchwała Nr VIII/90/2015 - w sprawie ustalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we WronkachUchwała Nr V/39/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawczeUchwała Nr V/38/2015 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XLII/339/2014 - w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina WronkiUchwała Nr XLII/338/2014 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę WronkiUchwała Nr XLII/337/2014 - w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy WronkiUchwała Nr XLII/336/2014 - w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy WronkiUchwała Nr XXXVII/317/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeńUchwała Nr XXVI/212/2012 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

 
Ustawa - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 
Obowiązujące akty prawne dotyczące oświaty

Obowiązujące akty prawne dotyczące oświaty - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Projekty aktów prawnych dotyczące oświaty

Projekty aktów prawnych dotyczące oświaty - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Baza aktów prawnych   

1. Rządowe Centrum Legislacji   

2. Internetowy System Aktów Prawnych