Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Wronki  za rok szkolny 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty:

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...) w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”,

Miasto i Gmina Wronki jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązane do realizacji zadań oświatowych w szczególności związanych z:

1)zapewnieniem warunków działania szkół / placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2)wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3)zapewnieniem obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6

ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkół/ placówek,

4)wyposażeniem szkół/placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Prezentacja zadania oświatowe