Pomoc materialna dla uczniów 2019/2020

 Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie. Dzielimy je na 2 rodzaje:

    Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
    Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przysługuje:

    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
    Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Stypendium szkolne:

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń, zamieszkujący Gminę Wronki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia rewalidacyjne w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
    świadczenia pieniężnego.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

    klas zerowych,
    którzy nie zamieszkują na terenie gminy Wronki
    którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza kwoty 2360,00 zł. (rocznie).

Kryterium dochodowe:

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę w rodzinie.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do ustalenia dochodu nie wlicza się:

    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym
    jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy). To wyłączenie obejmuje zasiłków o innym charakterze stałym czy okresowym.
    wartości świadczeń w naturze
    świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych
    kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Miejsce i termin składania wniosku:

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, ze stron internetowych szkół oraz ze strony internetowej SAPO: www.sapo-wronki.pl

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium składa się w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 w terminie od 29.08.2019 r. do 15.09.2019 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia:

    o wysokości dochodów (z tytułu stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej)
    o wysokości świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z pomocy społecznej
    wysokości renty/emerytury
    o wysokości zasądzonych alimentów/ zaliczek alimentacyjnych
    z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z informacją o wysokości zasiłku dla bezrobotnych
    o dochodach uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
    o ilości posiadanych hektarach przeliczeniowych
    o otrzymywanych dodatkach mieszkaniowych
    ze szkół, do których w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać dzieci (wszyscy członkowie rodziny)

 

 

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł

O zasiłek można ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

 

 

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki
tel. (067) 254 02 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.