Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Wronki  za rok szkolny 2016/2017 wynika z  art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59:

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wronki

Realizacja zadań oświatowych - prezentacja