Kto może skorzystać z pomocy?

W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom uczęszczających do szkół na terenie Miasta i Gminy Wronki:

    słabowidzących,

    niesłyszących,

    słabosłyszących,

    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

    z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do : klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy o systemie oświaty w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiałami edukacyjnymi – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Miejsce i termin składania wniosku:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 w okresie 29.08.2016 r. do 15.09.2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, ze stron internetowych szkół oraz ze strony internetowej SAPO: www.sapo-wronki.pl

Rozliczenie zakupu:

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy o której mowa w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka), albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy określonym w rozporządzeniu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1045).

 

 

 Wniosek

Tabela - wysokość dofinansowania