Wyprawka szkolna 2022/2023

 

Dla kogo pomoc?

   Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród , niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 ,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2021  poz.1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz..60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1287)

II Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2022/2023

 1. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 

 • uczniom, o których mowa wI pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I-IV pięcioletniego technikum,  klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

 

 • uczniom, o których mowa w  pkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w Ipkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I - IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I - IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

 III Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

do kwoty 225 zł - dla uczniów, o których mowa w I pkt. 8 i 9 uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2022/2023

do kwoty 390 zł - dla uczniów, o których mowa w I pkt. 1-7, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

do kwoty 445 zł - dla uczniów, o których mowa w I pkt. 1-7 uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas  I-IV liceum sztuk plastycznych, klas IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

  IV Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć od dnia 5 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. wniosek w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23

Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach, oraz ze strony internetowej SAPO:

 www.sapowronki.pl

V Rozliczenie zakupu:

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje do wysokości kwot  określonych w programie , po przedłożeniu potwierdzenia zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony na rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, rachunek, paragon) lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 Podstawa Prawna:

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.

W sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (DZ.U.2020 r Poz.1227)

 

 

Wniosek na wyprawkę szkolną